About

This site functions as an archive of articles, both in Dutch and English, and reflects a broad research and personal development, which includes my musicianship and evolving English writing skills.

Ever since I went through this radical experience back in the early 1980s, two questions guide my life and everything I research. I found those questions articulated in the most accurate way by Rudolf Steiner in his Philosophy of Freedom: ‘Is it possible to find a view of the essential nature of man such as will give us a foundation for everything else that comes to meet us – whether through life experience of through science…’ And being one of the essential paradoxes every individual has to solve for himself, this question is intrinsically linked to the question whether ‘man is entitled to claim for himself freedom of will, or is freedom a mere illusion begotten of his inability to recognize the threads of necessity on which his will, like any natural event, depends?’

Dealing with these questions in everyday life is not just a philosophical, intellectual exercise, but opens up an inner awareness: a consciousness of the soul trying to establish a morally healthy balance between an ever growing and widening understanding  of life and the actual physical uniqueness of man’s appearance.

I earned my master degree in 2009  at the university of Tilburg, the Netherlands. Since 2001 I am a teacher at a secondary school, teaching philosophy of life and world religions. I studied double bass for two years at the Rotterdam Conservatory, from 1984-86, and currently I play both double bass and drums in different groups.

Deze site functioneert als een archief van artikelen, zowel in het nederlands als in het engels, en reflecteert een breed onderzoek en persoonlijke ontwikkeling, inclusief mijn engelse taalvaardigheden.

Vanaf de tijd dat ik een ingrijpende ervaring doormaakte, begin jaren 1980, zijn er twee vragen die richtinggevend zijn voor mijn persoonlijke leven en mijn onderzoek. Ik vond deze vragen op de meest accurate wijze geformuleerd door Rudolf steiner in zijn boek De filosofie der Vrijheid : “Bestaat er een mogelijkheid het wezen van de mens op een zodanige wijze te beschouwen, dat dit de grondslag levert voor al het overige wat de mens door ondervinding of door wetenschap ervaart…” De tweede vraag, die heel nauw verweven is met de eerste, toont een van de meest essentiële paradoxen die ieder individu voor zichzelf moet zien op te lossen: ” Mag de mens, als een over een wil beschikend wezen, zichzelf de vrijheid toeschrijven. Of is deze vrijheid slechts een illusive, die in hem ontstaat, omdat hij de draden der noodzakelijkheid, waaraan zijn wil, even als ieder natuurgebeuren, hangt, niet kan onderkennen”?

De confrontatie met deze vragen is niet enkel een filosofische, intellectuele oefening, maar opent een innerlijk gewaarzijn: een bewustzijn van de ziel die voortdurend een moreel gezonde balans tracht te creëren  tussen een groeiend en zich verdiepend begrip van het leven in zijn totaliteit en de feitelijke uniciteit van de individuele fysieke menselijke verschijning.

In 2009 heb ik mijn master gehaald aan de universiteit van Tilburg, in 2004 mijn  bevoegdheid docent levensbeschouwing aan de Fontys Hogeschool. Vanaf 2001 ben ik docent levensbeschouwing op een middelbare school. Ik heb twee jaar aan het Rotterdams Conservatorium contrabas gestudeerd, van 1984-86, en speel thans in verschillende groepen drums en contrabas.

Thoughts and Stuff